Phân loại công trình

Tìm kiếm gói chống sét
Loại công trình
Chiều dài(mét)
Chiều rộng(mét)
Chiều cao(mét)
Địa hình
CHONGSET.VN
»
Công trình dân dụng - Biệt thự
Gói chống sét dân dụng
Chi phí ước tính: 14.750.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 64
Loại công trình: Công trình dân dụng - Biệt thự
Địa hình: Đồng bằng
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(<50 m2)
Chi phí ước tính: 12.340.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(200-250 m2)
Chi phí ước tính: 38.870.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(250-300 m2)
Chi phí ước tính: 1.090.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(>300 m2)
Chi phí ước tính: 5.750.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(50-100 m2)
Chi phí ước tính: 13.600.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(150-200 m2)
Chi phí ước tính: 1.600.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(<50 m2)
Chi phí ước tính: 1.600.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(100-150 m2)
Chi phí ước tính: 1.600.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(200-250 m2)
Chi phí ước tính: 0 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:
Gói chống sét tiêu chuẩn Thái Lan(250-300 m2)
Chi phí ước tính: 1.600.000 VNĐ
Bán kính bảo vệ: 0 - 0
Loại công trình:
Địa hình:

LÝ DO KHÁCH HÀNG NÊN CHỌN

sản phẩm và dịch vụ của CHONGSET.VN